در قناعت

ما را برون ز حکمت یونانیان چو هست تقلید مکیان و قیاسات کوفیان
نان حلال کسب خوریم از طریق علم ادرار چون خوریم چو جهال صوفیان