مطایبه

چو غزنینی به محشر زنده گردد بسنجد طاعتش ایزد به میزان
کم آید طاعتش گوید خدایا ترازو چشمه دارد سر بگردان