در طلب عفو

بزرگا گر خطایی کرده آمد مگیر از من اگر باشد بزرگ آن
خطای بندگان باید به هر حال که تا پیدا شود عفو بزرگان