شراب خواهد

ای ز نور شرابخانه‌ی تو روی آفاق همچو دست کلیم
یک صراحی شراب ناب فرست باشد آن نزد همت تو سلیم
هست نایاب باده اندر شهر ورنه از دولت تو دارم سیم