معما

علم آصف گنج قارون صبر ایوب رسول یاد کرد اندر کتاب این هر سه لقمان حکیم
هرکه بازد عاشقی با این سه چیز ای نیکنام لام او هرگز نبیند روی ضاد و روی میم