در تمثیل

خصم تو و قاعده‌ی ملک تو آن شده از بدو جهان مستقیم
چون دو بنا بود برافراشته وان دو یکی محدث و دیگر قدیم
زلزله‌ی قهر توشان پست کرد زلزلة الساعة شییء عظیم