در اشتیاق

خداوندا همی خواهم که از دل ترا تا عمر باشد من ستایم
ولیکن این دم از جور زمانه برنجید این دل انده نمایم