در مدح

ای غلامت چو شاد بخت فلک ما غلامان خاص و عام توایم
تا که در خانه‌ی فلک باشیم همه در خانه‌ی غلام توایم