در ریاضت خاطر

چون من به ره سخن فراز آیم خواهم که قصیده‌ای بیارایم
ایزد داند که جان مسکین را تا چند عنا و رنج فرمایم
صد بار به عقده در شوم تا من از عهده‌ی یک سخن برون آیم