در اشتیاق

به خدایی که در موجودات جز به امرش نمی‌شود منظوم
که بماندم چو قالبی بی‌روح تا ز دیدار تو شدم محروم