در حسب حال

از سخنهای عذب شکر طعم در دهان زمانه نوش منم
لیکن از رد سمع مستمعان با زبانی چنین خموش منم
در زوایای رسته‌ی معنی مفلس کیمیا فروش منم