در افلاس و رنجوری خود

به خدایی که زنده و باقیست که من امروز طالب مرگم
باورم دار این حدیث ازآنک صعب رنجور و نیک بی‌برگم