در طلب صاحب

اگر بیایی و من بنده را دهی تشریف نه درخور تو ولیکن خرابه‌ای دارم
وگر هوای شراب مروقت باشد چو اعتقاد تو صافی قرابه‌ای دارم