در شکایت

نرسد گرد سر فراز همی خواجه در خدمت تو دستارم
از گریبان من نداری دست تا دگر دامنی به دست آرم