به مجلس صاحب بار خواهد

خداوندا به فر دولت تو اگر کبک ضعیفم بازگردم
به دیدار تو هستم آرزومند درآیم یا هم از در بازگردم

در آینه چون نگاه کردم یک موی سفید خود بدیدم
زاندیشه‌ی ضعف و وهم پیری در آینه نیز ننگریدم
امروز به شانه‌ای از آن موی دیدم دو سه تار و برطپیدم
شاید که خورم غم جوانی کز پیری خود چو بررسیدم
زایینه‌ی معاینه بدیدم وز شانه به صد زبان شنیدم