در تقاضا

شعری بسان دیبه‌ی زربفت بافتم وانگه به سوی صدر مجیری شتافتم
عیب من اینکه نیستم از شعری سپهر ورنه به فضل موی معانی شکافتم
گر پرسدم کسی که ز جودش چه یافتی ای آفتاب جود بگویم چه یافتم؟