از دوستی سیم گرمابه خواهد

دوش در خواب دیو شهوت را زیور دختری گسستستم
بی‌شک امروز شحنه‌ی احداث خواهد انصاف و من تهی‌دستم
جز به سعی تو دفع می‌ناید این جنایت که دوش کردستم