به شخصی تکلف فرماید

امیر زنگی چون بامداد باز آید نبشته عرض کنم وان کلاه بفرستم
نبشته بودی کان جزو بیتها بفرست سپاس دارم فردا پگاه بفرستم
حسین گفت که جو خواستست حق داند که جو به زیر نماندست کاه بفرستم
وگر به عیب نخواهی شمرد با دو سه مرغ منی دو آردت از بهر راه بفرستم