در نقدی که یکی از امرا در مرثیه‌ی سیدابوطالب نعمه بدو کرده بود گوید

به نظم مرثیه‌ای در که چون ز موجب آن یتیم‌وار تفکر کنم برآشوبم
امیر عادل در یک دو بیت نقدی کرد هنوزش از سر انصاف خاک می‌روبم
وزان نشاط که آن نظم ازو منقح شد چو سرو نو ز صبا پای حال می‌کوبم
زهی مفید که تنبیه کرد بی زجرم زهی ادیب که تعلیم داد بی‌چوبم