در شکایت

ایا رادی که اندر ناف آهو ز بوی خلق تو خون می‌شود مشک
ترا دستیست چون دریا گشاده چرا بر من فروبستی چنین خشک