در مطایبه

هرکه مخلوق را کند خدمت چون بود حر و فاضل و مرزوق
عمر باید که بگذراند خوش پیش مخلوق با می و معشوق
پس از این در تهی نیاید نیز از زر و جامه کیسه و صندوق
چون ز خدمت به کف نیاید این ... خر در ... زن مخلوق