عزالدین نامی را ستایش کند

ای بزرگی که شد دل و رایت حارس ملک دوده‌ی سلجوق
متعجب بمانده بر گردون در کمال علو تو عیوق
بوده در بذل و جود چون حاتم گشته در عدل و داد چون فاروق
روز و شب در عبادت خالق سال و ماه در رعایت مخلوق
نزهت‌افزای چون می صافی مجلس‌آرای چون رخ معشوق
عز دین مر ترا لقب داده سعد دین خواجه‌ی اجل مرزوق