در مذمت زنان

مار نون نکاح چو بزدت ای به حری و رادمری طاق
هان و هان تا ز کس طلب نکنی هیچ تریاق به ز طای طلاق

جامه‌ی ازرق همی پوشی و نزدیک تو نه از حلال کسب تا نان گدایی هیچ فرق
چون الف کم کردی از ازرق تو یعنی راستی حاصلی نامد از آن ازرق ترا الا که زرق