طلب وظیفه کند

ایا کان مروت صدر والا مکان مردی و گنج لطائف
نظیرت در سخا و مردمی نیست نه در مرو و نه بغداد و نه طائف
بدان معنی که فردا تا به محشر سفیدت باشد اندر کف صحائف
بفرمایی برای انوری را ز جود مکرمت یک شب وظائف