در مذمت شعرا

عادت طرح شعر آوردند قومی از حرص و بخل گنده‌ی خویش
نام حکمت همی نهند آنگاه بر خرافات ژاژ ژنده‌ی خویش
گرگ و خراز این لیمان‌اند همه دوزنده و درنده‌ی خویش
انوری پس تو نیز یاد آور طیرگیهای زهرخنده‌ی خویش
پیش همچون خودی ز سیلی آز سرک پیش درفکنده‌ی خویش
شکر کن کین زمانش می‌بینی خواجه‌ی دیگران و بنده‌ی خویش