امیر شجاعی شاعر در قدح انوری گفته

هر بلایی کز آسمان آید گرچه بر دیگری قضا باشد
بر زمین نارسیده می‌گوید خانه‌ی انوری کجا باشد