در ذل سوئال

بودن اندر عذاب چون جرجیس یات شدن در جحیم چون ابلیس
بهترست از سوئال کردن و طمع وایستادن به پیش مرد خسیس