در هجو صلاح صالحی

تو در قوادگی ای سرخ کافر توانی گر کنی تصنیف و تدریس
اگر حوا و آدم زنده گردند به مکر و حیلت و دستان و تلبیس
بگردانی دل حوا ز آدم کنی در ساعتش عاشق به ابلیس