در اشتیاق

به خدایی که از مشیت او رنج رنجور و شادی مسرور
که مرا در همه جهان جانیست وان ز حرمان خدمتت رنجور