مطایبه

هر کس که جگر خورد و به خردی هنر آموخت در دور قمر گو بنشین خون جگر خور
نزدیک کسانی که به صورت چو کسی‌اند با صورت ایشان نفسی می زن و برخور
پیغام زنان می‌بر و دیبای به زر پوش با مسخرگی می‌کن و حلوای شکر خور