در طلب شکر و عود

ای هنر از آتش تو بویا همچو عود وی فلک در خدمتت چون نیشکر بسته کمر
کار من با شکر و عود آمدست اندر زفاف وین محقر نزد آن مهتر نداردبس خطر
عود و شکر ده به من کین غم به من آن می‌کند کاب و آتش می‌کند پیوسته باعود و شکر