نکته‌ی پسندیده

باده خوردن به ساتکینی در از هنر نیست بلکه هست خطر
خفتن و رفتن است حاصل او وز خطرهای مجلس اینت بتر
کردن قذف و کینه جستن مهر گفتن ناصواب و جستن شر
هر که او خورد ساتکینی زان جز چنین چیزها نبندد بر
چون همه رنج هست و راحتی نی مردمی کن مرا بده تو مخور