شکایت از روزگار

اندرین دور بی‌کرانه که هست آخر کار هوشیاران شکر
نعمتی کان به شکر ارزد چیست پس مه اندیش هم مصحف شکر