مطایبه با باغبانی که ازو کدوی تر خواسته

بردم به کدوی تر بدو حاجت انگشت نهاد پیش من بر سر
گفتا به گدوی خشک من گر هست اندر همه باغ من کدویی تر