در مدح بدرالدین الغ جاندار بک اینانج بلکا سنقر

خداوندا تو آنی کافرینش به کلی هست چون دریا و تو در
جهان را پهلوان چون تو نباشد زهی از تو جهان را صد تفاخر
ندارد بیشه‌ی دولت چو تو شیر نزاید مادر گیتی چو تو حر
به گیتی فتنه کی بنشستی از پای اگز نه تیغ تو گفتیش التر
فلک با اختران گفتا که آن کیست که هست از خیل او چشم ظفر پر
رکاب تو ببوسیدند و گفتند الغ جاندار بک اینانج سنقر