در عذر تقصیر نرفتن پیش ممدوح

گر بنده به خدمتت نیامد زو منت بی شمار می‌دار
ور یک دو سه روز کرد تقصیر در خدمت تو عبث مپندار
زیرا که تو کعبه جلالی نتوان سوی کعبه رفت بسیار

آ زاده گر کریم نیابد ورا چه عجب گر زی خسیس طبع گراید به اضطرار
سوی سگان گراید از بهر قوت را شیری که گور و غرم نیابد به مرغزار