در عذر

بنده گر درهنر عطارد نیست ای به رامش قوی تر از ناهید
هر زمان از کدام زهره و دل بار خواهد به مجلس خورشید