فی الاشتیاق

به خدایی که دست قدرت او نیل شب برعزار روز کشید
کین برادر ندید یک لحظه بی‌شما راحت و نخواهد دید
بی‌شما هیچ بر گل دل او باد شبگیری صبا نوزید
هیچ یک از دریچه‌ی جانش مرغ لذات و عیش خوش نپرید