اذن دخول به مجلس صاحب خواهد

ای خاک درت سرمه شده چشم ولی را از بسکه کف پای تو بر خاک در آید
بر درگه تو بند به پایست به خدمت دستوری او چیست رود یا که درآید