حضور دوستی را خواهد

جاییست نشسته چاکر تو جایی که درو طرب افزاید
با مطربه‌ای چو ماه تابان چنگی تر و خوش همی سراید
اسباب نشاط جمله داریم جز طلعت تو که می‌بباید
درخواست همی کنیم هر دو تشریف دهد سبک بیاید