شراب خواهد

شاهدی دارم ای بزرگ چنانک چاکرش آفتاب می‌باید
تا دلم تل سیم او بیند یک جهان زر ناب می‌باید
نشود راست تا بود هشیار گند مستی خراب می‌باید
تا ستونم رسد به خیمه‌ی او سه قدح می طناب می‌باید
نقل و اسباب و لوت حاصل شد یک صراحی شراب می‌باید
تو بده تا ترا ثواب بود گر دلت را ثواب می‌باید