برای درآمدن به خانه‌ی اکفی الکفاة بار خواهد

ای خداوندی که از ایام اگر خواهی بیابی جز نظیر خویش دیگر هرچت از خاطر برآید
تاد اگر خاک سم اسبت به دوزخ برفشاند تا ابد از آتش او فعل آب کوثر آید
کمترین بندگانت انوری بر در به پایست چون حوادث باز گردد یا چو اقبال اندر آید