در هجا

چه خیر باشد در خیل و لشکری که درو نجیب مشرف و عارض فرید لنگ بود
شکست پای یکی زود تا نه دیر رسد خبر که دست دگر نیز زیر سنگ بود