در مذمت زنان

زن چو میغست و مرد چون ماهست ماه را تیرگی زمیغ بود
بدترین مرد اندر این عالم به بهینه زنان دریغ بود
هر که او دل نهد به مهر زنان گزدن او سزای تیغ بود