در شکایت

کامل العصر نیک نیک بدان با من این سیف نیک می‌نکند
غرضم حاصل و دلم فارغ می‌تواند ولیک می‌نکند
مرغزی‌وار گر چه قافیه نیست خود سلام علیک می‌نکند