در هجا

ترا هجا نکند انوری معاذالله نه او که از شعرا کس ترا هجا نکند
نه از بزرگی تو زانک از معایب تو چه جای هجو که اندیشه هم کرانکند