شکایت از فلک و مدح صاحب

به خدایی که قدر قدرت او ماه را عاجز محاق کند
کاین دل ریش آرزومندم تا که با وصلت اتفاق کند
گر زند خیمه بر دروغ زند ور کند شادی نفاق کند