در مدح

ای کریمی که رای همت تو عدم سایلان وجود کند
شرم دارد زمانه با چو تویی که ز حاتم حدیث جود کند
حاتم از خاک گربرآرد سر خاک پای ترا سجود کند