لغز

یکی و پنج و سی وز بیست نیمی وگر قدرت بود فرسنگکی چند
چو زین بگذشت و ما و مطرب و می گناه از بنده و عفو از خداوند