شراب خواهد

سرورا از می سخاوت تو عالمی شاد و خرم و مستند
هرکه هستند در نشیمن خاک همه بر بوی جود تو هستند
بنده با شاهدی و مطربکی این زمان از سه قلتبان جستند
به امیدی تمام بعد الله هر سه همت در آن کرم بستند